Onko sinunkin työpaikkasi arvona vastuullisuus? Tämä siksi, että suomalaisessa kulttuurissa arvostetaan luottamusta, rehellisyyttä ja avoimuutta. Suomalaisessa työelämässä korostuukin itsenäinen työskentely ja vastuunotto, ja arvoina ovat usein joko vastuullisuus, luottamus tai rehellisyys. Mutta vastuullisuuden merkitys on muuttunut.

Tässä blogissa:

 • Vastuullisuuden merkitys on muuttunut
 • Mitä vastuullisuus tarkoittaa tänä päivänä?
 • Mitä on kestävyys?
 • Mitä on kestävä kehitys?
 • Millaisia ovat vastuullisuuden edelläkävijäyritykset?
 • 5 vinkkiä: Kuinka yrityksen strategiasta saadaan vastuullinen ja kuinka varmistetaan sen täytäntöönpano?

Vastuullisuuden merkitys on muuttunut

Vastuullisuus on ennen tarkoittanut suurin piirtein samaa, kuin englannin sana ”responsibility”. Responsibility käännetäänkin usein suomeksi sanaksi yritysvastuu.

Perinteisesti yritysvastuu on tarkoittanut, että huolehtii taloudellisista velvoitteistaan hyvin. Lisäksi se on tarkoittanut, että yritys toimii eettisesti ja moraalisesti oikein omia työntekijöitä, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja yhteiskuntaa kohtaan. Eli vastuullinen työnantaja noudattaa lakeja, maksaa verot reilusti, tarjoaa ihmisille töitä, maksaa palkat ajallaan ja oikein, huolehtii terveellisistä ja turvallisista työoloista ja kouluttaa henkilökuntaa. Se puhdistaa jätevedet ja järjestää jätehuollon asianmukaisesti sekä tekee pientä hyvää myös ympäröivälle yhteisölle. Esimerkiksi tarjoaa lähikoulun oppilaille työkokeilupaikkoja tai tekee pieniä lahjoituksia hyväntekeväisyyteen.

Mutta nykyään vastuullisuus muuttanut merkitystään.

Tai ehkä pikemminkin, sen merkitys on laajentunut.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa tänä päivänä? Entä ovatko kestävyys ja vastuullisuus sama asia?

Kun seuraa mediaa ja ihan tieteellisiä artikkeleitakin, huomaa, että nämä termit eivät ole vielä vakiintuneet. Ei ihme, että näissä menee sekaisin. Mitä tarkoittaa, jos markkinoi tuotteiden olevan vastuullisia? Tai mitä tarkoittaa, kun yritys työpaikkailmoituksessaan kertoo olevansa vastuullinen työnantaja? Jos aikoo viestiä vastuullisuudestaan tai kestävyydestään, on hyvä tarkentaa mitä vastuullisuus yritykselle tarkoittaa. Veikkaan, että jos kysyt tätä yrityksen johtoryhmän jäseniltä, saat kultakin heiltä hyvin erilaiset vastaukset.

 

”Tänä päivänä vastuullisen yrityksen on pystyttävä osoittamaan, että se tekee paljon enemmän, kuin mitä laki velvoittaa”

Lakien noudattaminen on siis yritystoiminnan perusedellytys, ei mikään vastuullisen yrityksen merkki. Pitkään aikaan ei ole riittänyt, että yritys kertoo työllistävänsä ihmisiä ja maksavansa veronsa. Tämä lienee jo selvää lähes kaikille.

Nykyään on varmistettava eettinen ja moraalisesti oikea toiminta paljon laajemmin kuin ennen… kaikkia sidosryhmiä kohtaan. Sidosryhmiä ovat niin omat työntekijät, asiakkaat, yrityksen omistajat ja sijoittajat, tavaran ja palveluiden toimittajat, yhteistyökumppanit, kilpailijat, viranomaiset, media, paikallisyhteisö ja koko yhteiskunta, ja huom, myös ympäristö ja luonnonvarat.

Jos yrityksen toiminta aiheuttaa haittaa, ja varsinkin pitkäaikaista haittaa luonnolle ja ihmisille, sillä on oltava uskottava suunnitelma, jonka avulla se muuttaa toimintansa kestävämmäksi. Ja tämä vielä kohtuullisessa ajassa.

Se ei ole helppoa, sillä lähes kaikki ihmisten toiminta aiheuttaa päästöjä. Mutta kannattaa yrittää, sillä jos yrityksen vastuullisuus ei kehity, jatkuvasti, sen kilpailukyky on pian mennyttä. Se menee jo pelkästään pahenevan työvoimapulan takia. Hyvät työntekijät suosivat vastuullisia yrityksiä.

Kaiken lisäksi nopeasti kiristyvä lainsäädäntö voi pitkässä juoksussa päättää hitaasti kehittyvän yrityksen toimintaedellytykset.

Eli tänä päivänä vastuullisuus sisältää myös kestävyyden!

(”sustainable” tai ”sustainability”) ja kestävästä kehityksen (”sustainable development”).

No mitä on kestävyys?

Kestävyys on sitä, että yritys huolehtii omasta elinkelpoisuudesta ja menestyksestä pitkässä juoksussa. Tänä päivänä ymmärretään, että tämä onnistuu vain, jos yritys huolehtii myös sidosryhmiensä elinkelpoisuudesta ja menestyksestä. Ja se taas onnistuu edistämällä ympäristön kestävyyttä, sosiaalista kestävyyttä sekä taloudellista kestävyyttä. Puhutaan tulevaisuuskestävyydestä.

Onnistunut ilmastovastuu kampanja

Vastuullinen yritys ei syö velaksi tulevilta sukupolvilta.

Vastuullinen yritys ei siis salli oman eikä sidosryhmienkään henkilöstön epäasiallista kohtelua. Se ei laiminlyö ihmisten hyvinvointia eikä turvallisuutta, sillä ei ole kestävää, jos osa työntekijöistä uupuu tai sairastuu ja pahimmillaan vie ihmisten työkyvyn pitkäksi ajaksi.

Ei myöskään ole kestävää, jos yritys ei huolehdi henkilöstön osaamisesta tulevaisuuden tarpeisiin. Sillä jos yrityksen tarve vanhentuneelle osaamiselle vähenee, ei vanhentuneella osaamisella välttämättä onnistu löytämään työtä mistään muualtakaan.

Esimerkkinä tästä on taloushallinnon ammattilainen, joka ei osaa käyttää exceliä. Tulevaisuudessa taas taloushallinnon ammattilaisen voi olla vaikea löytää töitä, jos hän ei taloudellisen raportoinnin lisäksi mitään kestävyysraportoinnista.

Oheiset esimerkit liittyivät yhteen vastuullisuuden osaan, sosiaaliseen vastuuseen ja tarkemmin työnantajavastuuseen.

Mutta vastuullisuus on tosiaan paljon laajempi asia

Onnistunut ilmastovastuu kampanja

Seuraavassa esimerkkejä vastuullisen yrityksen toiminnasta laajemmin:

Vastuullinen yritys

1. kehittää ja toteuttaa ympäristöystävällisiä käytäntöjä suunnitelmallisesti ja linjassa Pariisin 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Esimerkiksi yritys vähentää hiilidioksidipäästöjään ja siirtyy käyttämään uusiutuvia energialähteitä tuotantoprosesseissaan, parantamalla energiatehokkuuttaan investoimalla energiatehokkaisiin laitteisiin ja järjestelmiin sekä vähentää vedenkäyttöään automatisoimalla ja investoimalla vedenkierrätysjärjestelmään.

2. kierrättää jätteitä ja tarjoaa asiakkailleen tuotteiden palautus- ja kierrätysmahdollisuuksia. Se kehittää kierrätysjärjestelmiä tuotannossaan ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Se korjauttaa ja tarjoaa jopa ilmaisia korjauspalveluja tuotteilleen.

3. ei tuhlaa resursseja, kuten valmista ylisuuria määriä tuotteita, jotka eivät vastaa kuluttajien todellisia tarpeita tai valmista suuria määriä kertakäyttötuotteita, jotka nopeasti päätyvät jätteeksi.

4. kehittää kiertotalouteen sopivia tuotteita tai palveluita. Se valmistaa tuotteita, jotka ovat kestäviä, korjattavia, osiinsa purettavia, kierrätettäviä ja joiden valmistuksessa on käytetty uusiutuvia materiaaleja. Yritys pyrkii kehittämään palvelutuotteita, jotka vähentävät tarvetta uusien fyysisten tuotteiden tuotannolle.

5. edistää sidosryhmiensä hyvinvointia. Esimerkiksi panostaa henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien hyvinvointiin tarjoamalla koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia, tasa-arvoisia työmahdollisuuksia, edistää monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta. Yritys tarjoaa sosiaalista tukea erityisesti maissa, jossa sosiaalihuolto on puutteellista.

6. varmistaa, että kaikki sidosryhmät tarjoavat turvallisia ja terveellisiä työolosuhteita työntekijöilleen. Se varmistaa, ettei kukaan sen sidosryhmistä laiminlyö työntekijöiden oikeuksia eikä hyödynnä lapsityövoimaa. Se noudattaa korkeita eettisiä standardeja ja liiketoimintakäytäntöjä, kuten reilua kauppaa, käyttää ainoastaan eettisesti tuotettuja ja hankittuja raaka-aineita, ei salli lahjontaa tai korruptiota toimitusketjussaan. Yritys käyttää hankinnassa laadukkaasti sertifioituja kumppaneita.

7. ei saastuta ympäristöä tai ylikäytä luonnonvaroja niin, että alueen asukkaiden elinolot heikkenevät tai pahimmillaan menettävät elinkeinonsa.

8. raportoi avoimesti ja läpinäkyvästi toimintansa vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan ja sitoutuu jatkuvaan parantamiseen. Se kertoo vastuullisuuden nykytasosta ja tulevaisuuden tavoitteistaan avoimesti. Se raportoi myös edistymisestään sekä mahdollisista epäonnistumisistaan. Se ei sorru viher- eikä valkopesuun

No mitä on kestävä kehitys?

Kestävällä kehityksellä voidaan tarkoittaa jatkuvaa parantamista, mutta yleensä sillä viitataan Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin, eli Agenda 2030.

Sen 17 tavoitteen ja 169 alatavoitteen tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä.

Onnistunut ilmastovastuu kampanja

Tavoitteet on suunniteltu ohjaamaan kaikkien maiden, hallitusten, yritysten, kansalaisyhteiskuntien ja yksilöiden toimintaa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää konkreettisia toimia myös yrityksiltä. Siksi vastuulliset yritykset ovat sitoutuneet näihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ovat linkittäneet tavoitteet strategiaansa ja liiketoimintasuunnitelmiinsa.

Jos vastuullisuus on perusedellytys yrityksen kilpailukyvylle, niin millaisia ovat vastuullisuuden edelläkävijäyritykset?

 

Edellä mainittu kahdeksan kohdan lista kertoo erinomaista toimenpiteistä. Vastuulliset yritykset valitsevat itselleen oleellisia tai toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä ja vastuuttavat tietyt henkilöt niitä toteuttamaan. Yhden toimenpiteen valmistuttua, otetaan toinen hanke työn alle, ja tuloksia seurataan ja niistä raportoidaan vuosittaisissa vastuullisuusraporteissa.

Vastuulliset edelläkävijäyritykset eivät kuitenkaan tyydy toteuttamaan vastuullisuutta edellä mainitun kaltaisesti, erillisillä projekteilla ja hankkeilla.

Edelläkävijäyritykset ovat sisällyttäneet vastuullisuuden ja kestävän kehityksen strategiaansa ja kirjanneet vastuullisuuden jopa yhtiöjärjestykseen. Tällainen osakeyhtiö osoittaa ja varmistaa, että sen toiminnan tarkoituksena ei ole pelkästään tuottaa voittoa osakkeenomistajille ja voiton maksimointi.

Näissä yrityksissä vastuullisuus on yrityksen DNA:ssa. Yrityksen johto ja henkilökunta suhtautuu kestävään kehitykseen mahdollisuutena luoda lisäarvoa. Vastuullisuus ei ole kuluerä, eikä esimerkiksi kiertotalouteen siirtymistä tai ilmastopäästöjen ja luontokadon vähentämistä pidetä pakollisena pahana. Tällainen yritys kokee myös, että kestävyyslainsäädäntö auttaa ja selkeyttää toiminnan kehittämistä pitkässä juoksussa, koska koko yhteiskunnan infra ja toimintaympäristö muuttuu tukemaan kestävämpää toimintaa.

Paula Kilpisen kirjan, Inhimillinen strategia, mukaan kaikkien yrityksen tulisi kyetä vastaamaan seuraaviin peruskysymyksiin:

 • Miksi olemme olemassa? Mitä arvoa haluamme tuottaa asiakkaillemme?
 • Minkä vaikutuksen haluamme saada aikaan asiakkaillemme, työntekijöillemme, omistajillemme, rajoittajille, muille sidosryhmillemme
 • Miten teemme maailmasta paremman paikan? (emme siis vain vähennä haitallisia vaikutuksiamme)
 • Minkä vaikutuksen haluamme saada aikaan yhteiskuntaan, ihmiskuntaan, ympäristöön ja maapalloon

Aidosti vastuullinen yritys osaa siis kertoa mitä hyvää se saa aikaan niin, että maailmasta tulee nykyistä parempi.

Onnistunut ilmastovastuu kampanja

Kun vastuullisuus ja kestävyys ovat yrityksen liiketoiminnan ytimessä, sen jokainen työntekijä tietää, miten se omalla työllään edistää vihreää siirtymää ja globaalisti oikeudenmukaista muutosta. Koko liiketoimintaa harjoitetaan niin, ettei tarpeetonta haittaa synny millekään sidosryhmälle ja toiminnan tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti yhteiseksi hyväksi. Ja tämä myös viestitään ulos. Toiminta ja siitä raportointi ja viestintä on avointa ja läpinäkyvää, eikä epäonnistumisiakaan peitellä.

Kaikkein tärkeintä vastuullisuudessa on kuitenkin toiminta, ei puheet eikä suunnitelmat paperilla. Vastuullinen yritys toimeenpanee suunnitelmat, eli vie tavoitteensa käytäntöön ja saa aikaan tuloksia.

Lue lisää konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka yrityksissä vastuullisuutta voi viedä käytäntöön.

Ohessa vielä 5 vinkkiä, kuinka yrityksen strategia saadaan vastuulliseksi ja varmistetaan täytäntöönpano

 

5 vinkkiä: Kuinka yrityksen strategiasta saadaan vastuullinen ja kuinka varmistetaan sen täytäntöönpano

 

  1. Määrittele mitkä teidän toimialallenne ovat oleellisimmat 17 kestävän kehityksen tavoitteista. Ohessa linkki matriisiin, joka konkretisoi ja yhdistää nämä 17 tavoitetta yritysmaailmaan. Esimerkiksi tavoitteet 5, 8, 12, 13 ja 15 olisivat erinomaisia valintoja kulutustuotteita myyvälle yritykselle.
  2. Määritelkää ylätason alustava strategia kestävän kehityksen tavoitteidenne saavuttamiseksi
  3. Määritelkää lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen mitattavat ja saavutettavissa olevat, mutta kunnianhimoiset tavoitteet
  4. Määritelkää nämä samalla kun vuosittain määrittelette yritykselle taloudelliset tavoitteet
  5. Perustakaa vastuullisuusneuvosto tai vastuullisuusjohtamisen työryhmä, joka seuraa tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista esim. kuukausittain.

Ps. jos työryhmässä on toimitusjohtaja ja talousjohtaja mukana, tavoitteilla on hyvät menestymisen edellytykset.

Vai onko sinulla jo monta ajatusta ja ideaa vastuullisuuden kehittämiseksi? Mietitkö vielä, mistä aloittaa?

Valitse ideoistasi se, joka on varmasti toimeenpantavissa. Näin onnistut varmemmin, ja hyvä alku innostaa porukkaa mukaan jatkoon. Starttaa vastuullisuustavoitteiden käytäntöön vienti tämän maksuttoman oppaan avulla.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Piditkö näkemästäsi? Levitä sanaa :)

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram