Muutosta kestävästi

Suomen tiet ovat nyt 10 kertaa turvallisempia kuin vuonna 1972 ja Suomen työpaikat huomattavasti turvallisemmat kuin vielä vuosituhannen alussa. Suomen teistä ja työpaikoista on tehty turvallisia lainsäädännöllä, kouluttamalla, tutkimalla ja kehittämällä laajassa yhteistyössä viranomaisten, johdon, liittojen ja työntekjöiden kanssa.

Aikanaan asenteet esimerkiksi turvavöiden käyttöön autoissa tai kypärän käyttöön rakennustyömailla oli hyvin nihkeää. Mutta nyt kukaan poliitikko tai mikään työpaikka ei enää vähättele tie- ja työturvallisuutta. Ne ovat jokaisen oikeus ja velvollisuus.

Mikään kunta, yritys, järjestö tai oppilaitos ei voi myöskään enää odotella, että jotkut muut hoitaisivat ilmastonmuutoksen tai maailman sosiaalisen epätasa-arvon kuntoon. Kukaan työntekijä ei voi odottaa, että joku muu työpaikalla huolehtii kestävästä kehityksestä tai ilmastotoimista, eikä kukaan voi olettaa voivansa jatkaa omia töitään entiseen malliin. Aktiivisia toimenpiteitä on tehtävä jokaisessa organisaatiossa ja työpaikalla, ja jokaisen työntekijän työt tulevat muuttumaan.

Osa organisaatioista vasta miettii, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä, ja osa taas on ennättänyt tehdä erittäinkin kunnianhimoisia lupauksia.  Jos olette vasta alkumatkalla suunnittelemassa energiansäästö- tai päästövähennyksiä tai jo pidemmällä huolehtien myös luonnon monimuotoisuudesta ja oikeudenmukaisesta taakanjaosta, niin näillä toimenpiteillä tulisi olla todellista merkitystä. Yrityksiä tullaan nimittäin valvomaan lakivaatimusten kiristyessä viranomaisten toimesta. Myös asiakkaat ja oma henkilökunta tulevat seuraamaan, että organisaatio keskittyy kehittämään juuri niitä asioita, joilla on suurin vaikutus. Keskittymällä helppoihin toimenpiteisiin, jolla on vähäinen vaikutus, yritys viilaa itseään linssiin ja sortuu joko tahallaan tai tahattomasti esimerkiksi viherpesuun. Sitä kannattaa välttää, sillä siitä jää kiinni. Vain vaikuttavia toimenpiteitä tekevillä yrityksillä on toiminnan edellytykset tulevaisuudessa.

Miten muutos saadaan työpaikoilla aikaan?

Ihmiset tekevät työpaikallaan ja työtehtävissään päätöksiä ja valintoja joka päivä. He valitsevat mitä ja miten töitä tehdään, kenen kanssa, millä raaka-aineilla, työvälineillä ja esimerkiksi millä aikataululla. He tekevät päätöksiä jatkavatko entiseen malliin, mitä epäkohtia nostavat esiin, ehdottavatko parannuksia ja noudattavako vanhoja vai uusia ohjeistuksia. Nämä valinnat kertovat on työntekijä tai työpaikka vastuullinen.

Jotta toiminta saadaan pysyvästi kestäväksi ja kehittymään jatkuvasti vastuullisempaan suuntaan, tarvitaan tietoa, uusia taitoja, asennetta, korjattua rakenteita ja hyviä työkaluja. Todellinen ja vaikuttava muutos on tapahtunut, kun kestävä kehitys on saatu luonnolliseksi osaksi yrityksen kaikkea toimintaa ja osaksi koko henkilökunnan DNA:ta.

Tietoa voi jakaa, uusia ideoita voi kehittää ja toimintaa johtaa niin, että kestävä kehitys huomioidaan aina. Rakenteiden ja työkalujen on oltava sellaisia, että kestävä kehitys tulee huomioitua automaattisesti ja järjestelmällisesti.

Uuden yrityksen toiminnan voi perustaa kokonaan kestävään kehitykseen. Vanhemmat yritykset voivat sisällyttää kestävän kehityksen luonnolliseksi osaksi yrityksen normaalia toimintaa hyödyntämällä yrityksen toimintatapoja ja rakenteita, ”tuunaamalla” niitä.

Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden edistymistä tulee joka tapauksessa seurata ja johtaa näkyvästi. Kestävää kehitystä tulee johtaa aivan kuten muutakin liiketoimintaa, kuten seurataan ja johdetaan työturvallisuuden tai esimerkiksi henkilöstö- tai asiakastyytyväisyyden paranemista. 

 

Kymmenen käytännön keinoa kestävän organisaatiokulttuurin rakentamiseksi:

 1. Päättäkää, että kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet ovat yrityksen ykkösprioriteetti

  • Rakennusteollisuudesta tutuksi tullutta ”työturvallisuus on ykkönen”-periaatetta voi soveltaa kestävään kehitykseen ja muokata organisaatioonne sopivaksi. Työturvallisuus on ykkönen-periaate tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikki palaverit aloitetaan työturvallisuusasioilla. Se, mikä aihe on ykkösenä, varmistaa, ettei aihe jää käsittelemättä eikä toimenpiteiden kehitys seuraamatta. Jos yrityksessänne työturvallisuus on jo ykkösenä, voisi esimerkiksi ilmastotoimet olla heti kakkosena.
 2. Varmistakaa, että parannusehdotuksia sekä väärinkäytöksiä voi ilmoittaa helposti ja sanktioita pelkäämättä.

  • Mitatkaa erikseen kestävään kehityksen ideoiden ja ilmoitusten määrää ja edistymistä.
  • Idea- ja innovaatiotapoja on monia. Jos yrityksessänne on jo toimiva aloitejärjestelmä tai muu teille luonnollinen tapa, jolla johdetaan ideat toiminnaksi, varmistakaa, että ihmiset tietävät ja hyödyntävät näitä kanavia tehokkaasti myös ympäristöasioissa.
  • Väärinkäytöksistä ilmoittamiseen on myös olemassa erilaisia tapoja ja työkaluja. Vuoden 2022 alusta asti yli 50 hlön organisaatioissa on oltava kanava, jonka kautta epäeettisestä toiminnasta voi ilmoittaa myös anonyymisti. Huolehtikaa, että tämän kanavan kautta osataan ja uskalletaan ilmoittaa myös vastuuttomista toimista, esimerkiksi epäeettisistä hankinnoista. Varmistakaa, että ilmoitukset tutkitaan ja käsitellään asiallisesti ja nopeasti.
 3. Huolehtikaa, että kestävän kehityksen avainhenkilöt saavat valmennusta, mentorointia ja johdon tinkimättömän tuen.

  • Jos ylin johto ei ole aktiivisesti ja sitoutuneesti johtamassa kulttuurin muutosta, sitä on todella vaikea, ellei jopa mahdotonta saada aikaan.
  • Miettikää avainhenkilöt ja roolit, joita tarvitaan muutoksen läpivientiin. Onko heitä riittävästi tavoitteisiin nähden? Ottakaa avainhenkilöt heti mukaan suunnitteluun.
  • Varmistakaa avainhenkilöiltä itseltään, että onko heillä riittävästi valtaa päättää ja tehdä asioita vastuuseen nähden. Kysykää mitä henkilökohtaista tukea he tarvitsevat onnistuakseen.
  • Huolehtikaa säännöllisestä tuesta. Vastuuhenkilöillä tulee olla mahdollisuus systemaattiseen opiskeluun ja kokeiluihin. Rohkeutta lisää henkilökohtainen kestävän kehityksen ja muutosjohtamisen mentori.
  • Nimetkää johtoryhmästä sponsori kullekin vaikuttajalle ja huolehtikaa, että sponsori tukee näkyvästi niitä kestävän kehityksen toimenpiteitä, joita avainhenkilö edistää. Esimerkiksi johtajasponsorin on tärkeä olla paikalla ja alustaa tilaisuus, jossa muutoksista kerrotaan ja jossa työtapoja työstetään.
 4. Hyödyntäkää organisaation toimivia henkilöstöryhmiä

  • Yhteistoiminta-, työsuojelu- tai työhyvinvointiryhmät voivat olla koko henkilökunnan äänitorvia ja toimivat hyvänä sanansaattajana muutosten edetessä johdon suuntaan. Näissä ryhmissä voidaan keskustella suunnitteluasteella olevista asioista luontevasti ja varmistaa, että asioiden edetessä henkilökunnan huolet ja odotukset tulevat käsiteltyä.
  • Ryhmillä on usein vaikutusvaltaa ja luottamusta laajasti. Ryhmien jäsenet osaavat usein puhua asioista selkokielellä ilman johdolle tyypillistä kapulakieltä. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun asiaa ei ymmärretä tai siihen suhtaudutaan skeptisesti.
  • Viestintä ja keskustelu ryhmissä kannattaa aloittaa ajoissa, eikä odotella, että kaikki on selvää. Vaikka epävarmuus on joillekin tuskaa, luottamus on muutoksessa tärkeämpää. Aktiivinen ja avoin viestintä muutoksen vaiheista säännöllisesti, myös jo suunnitteluvaiheessa lisää luottamusta.
  • Ryhmissä on paljon potentiaalia. Mutta myös yksittäinen henkilö voi saada aikaan toimintatapojen muutosta joko vakuuttamalla ensin johdon tai aloittamalla miniliikkeen työkavereiden kesken ja toteuttamalla muutosta pikkuhiljaa esimerkiksi näiden henkilöstöryhmien tuella.
 5. Antakaa eri ryhmille ja henkilöille vinkkejä oikeaan aikaan, sopivissa erissä ja räätälöitynä.

  • Vinkkejä, joista on apua muutoksen aiheuttamissa mahdollisissa ongelmissa, kannattaa jakaa aktiivisesti muutoksen jokaisessa vaiheessa.
  • Muutoksista kannattaa viestiä pienissä erissä. Ilmastonmuutos ja ekokato ovat jo itsessään niin monimutkaisia ja isoja asioita, että ne saattavat ahdistaa. Myös liika tieto kerralla omaa työhön aiheutuvista muutoksista, voi olla ylivoimaista sisäistää ja koko asia alkaa ahdistaa. Silloin asian haluaa pois mielestä tai aihetta tekee mieli alkaa vastustaa. Lisää tietoa täytyy kuitenkin kertoa aina avoimesti siitä kiinnostuneille.
  • Esimerkiksi esimiehille on tärkeää saada valmiit, selkeästi muotoillut ja perustellut avainviestit, jossa kerrotaan, miksi muutos on tärkeä, mihin kokonaisuuteen työtapojen muutos liittyy, miten ja milloin asia vaikuttaa juuri esimiehen tiimiläisiin. Myös se, mitä muutos ei koske, on hyvä kertoa. Myös lista vastauksista niihin kysymyksiin, joita esimiehen tiimiläiset todennäköisesti tulevat kysymään on hyvä apu.
 6. Rohkaiskaa kehitykseen, tarjotkaa selkeitä mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää

  • Ottakaa niitä henkilöitä mukaan, joita toimintatapojen muutos koskee ja kysykää aktiivisesti heidän mielipiteitään muutokseen liittyen.
  • Varmistakaa, että henkilökunta tietää, osaa ja pystyy kehittelemään ilmastoystävällisempiä toimintatapoja. Tarjotkaa mahdollisuuksia ilman byrokraattisia lupakäytäntöjä osallistua aiheeseen liittyviin koulutuksiin tai webinaareihin ja erityisesti siihen, että he voivat tehdä heti kokeiluja ideoiden synnyttyä. Tekemällä oppii parhaiten.
 7. Perustakaa kestävän kehityksen ohjausryhmä, joka seuraa ja ohjaa toimenpiteiden etenemistä, sekä varmistaa riittävät resurssit

  • Kehitystä varten on hyvä korvamerkitä aikaa ja rahaa ja mitata näiden käyttöä systemaattisesti. Ympäristötyön voi sisällyttää esimerkiksi olemassa olevaan ajankäytön seurantaan, liiketoiminnan talousmittareihin ja vaikka koulutusrekisteriin.
  • Ohjausryhmällä on hyvä olla riittävät projektihallinnan työkalut ja osaaminen, jotta toimenpiteiden ohjaaminen ja seuranta onnistuu mahdollisimman vaivattomasti ja viestintä koko organisaatiolle asioiden etenemisestä tehdään hyvin. On tärkeää, että koko henkilöstö myös näkee ja kuulee todellisista vaikutuksista. Viestintäsuunnitelma ja sen toteuttamisen ohjaus voi olla ohjausryhmän vastuulla.
 8. Jakakaa kestävän kehityksen käytäntöjä alan yritysten kanssa tai muutoksessa vastaavassa vaiheessa olevien muiden yritysten ja tahojen kanssa

  • Yrityksillä on omia verkostojaan, joita kannattaa rakentaa nimenomaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämiseksi. Myös työnantaja- ja työntekijäliitot koordinoivat alan yhteisiä toimenpiteitä ja tukevat kehityshankkeita. Liittojen toimintaa kannattaa seurata tai kysyä heiltä apua.
 9. Käyttäkää moniammatillisia kestävän kehityksen yhteistyöryhmiä, jossa on mukana esimerkiksi yritysasiakkaita, kuluttajia, yhteistyökumppaneita ja jopa kilpailijoita

  • Kun kaikki organisaationne kanssa tekemisissä olevat tahot pääsevät kertomaan mielipiteensä esimerkiksi ympäristötoimien uskottavuudesta ymmärrätte paremmin, mitä teiltä odotetaan ja miltä toimintanne näyttää nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa.
  • Ottakaa palvelumuotoilun työkalut käyttöön
 10. Juhlikaa onnistumisia ja kehitystä

  • Kuten tie- ja työturvallisuusesimerkki artikkelin alussa kertoo, ei yritys ole koskaan valmis. Aina on seuraava parannettava asia edessäpäin. Siksi onnistumiset ja kehitys saattaa unohtua ja luullaan, että mitään ei olla saatu aikaan. Välitavoitteiden ja onnistuneiden kokeiluiden juhlistaminen arvostaa tekijöitä, motivoi jatkamaan sekä laimentaa vastarintaa.

 

Lopuksi

Organisaatioiden ja yritysten ekologiset- ja sosiaaliset vaikutukset on nyt syytä nostaa muiden toimintaa ohjaavien mittareiden rinnalle. Kestävä kehitys olisi hyvä nostaa prioriteetille yksi niin kauaksi aikaa, että asenteet ovat pysyvästi muuttuneet ja kestävä kehitys on saatu osaksi koko organisaation DNA:ta, toimintakulttuuria.

 

Lähteet:

 1. https://yle.fi/uutiset/3-9067754
 2. https://www.tvk.fi/uutiset-ja-blogit/uutiset/2021/teollisuuden-tyoturvallisuusloikka/
 3. https://mitestoissa.com/2021/02/22/voiko-tyopaikan-juurtuneita-tapoja-muuttaa/
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Piditkö näkemästäsi? Levitä sanaa :)

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram